Volejte, smskujte, prozvánějte. Pomůžeme!

736 624 307


Exekuce nemovitosti – základní informace Exekuce nemovitostí jsou oprávněni provádět:

 

-        soudní exekutor

-        státní instituce s příslušným oprávněním – jsou jimi soud a finanční úřad

 

Právním důsledkem exekuce nemovitosti je omezení vlastnického práva k nemovitosti, tedy jakési zablokování. K tomu dojde na základě usnesení soudu o nařízení exekuce a následného exekučního příkazu k prodeji nemovitosti vydávaného soudním exekutorem. Na základě exekučního příkazu pak lze realizovat dražbu nemovitosti.

Usnesení o nařízení exekuce vydává místně příslušný exekuční soud (dle bydliště nebo sídla povinného – dlužníka). Usnesením je současně ustanoven exekutor pověřený provedením exekuce.


 
Na základě usnesení soudu o nařízení exekuce pak exekutor pověřený provedením exekuce k vydá exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Tento příkaz se doručuje účastníkům řízení, tedy povinnému a oprávněnému (dlužníkovi a věřiteli) a katastrálnímu úřadu, který do listu vlastnictví učiní o této skutečnosti záznam. Tímto je de facto nemovitost blokována.

 

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti může být vydán i v případě, že usnesení o nařízení exekuce ještě nenabylo právní moci. Jde o předběžné opatření, jehož smyslem je zabránit prodeji nemovitosti, která má být exekuována. Samotný výkon, tedy prodej nemovitosti v dražbě, je však možné realizovat až poté, co se usnesení o nařízení exekuce nabude právní moci.

 

Proti usnesení o nařízení exekuce je totiž možné podat opravný prostředek (odvolání). O něm pak soud rozhodne buď potvrzením usnesení nebo jeho zrušením či změnou. Pokud dojde k zrušení usnesení o nařízení exekuce, je o tom vyrozuměn exekutor a ten je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit předepsaným způsobem katastrálnímu úřadu. Katastrální úřad pak provede výmaz poznámky o exekuci z listu vlastnictví.

Jak již bylo zmíněno, svoje samostatné exekuce může provádět, tedy dražit nemovitost, finanční úřad, a to ten, u kterého vznikla pohledávka, a dále soud. V těchto případech je ze zákona vyvolávací cena dražby stanovena ve výši ? ceny nemovitosti zjištěné soudním znalcem.

Exekutor vyhlásí dražbu nemovitosti dražební vyhláškou, která je veřejná. Povinného o nařízení dražby musí vyrozumět. Dražební jednání pak může být zmařeno důsledkem uhrazení exekuce a to v případě, že dlužník pohledávky, které jsou předmětem exekuce, uhradí do data konání dražby.

Pokud se dlužník chce vyhnout vyhlášení dražby, ale dluh není schopen zaplatit ihned a najednou, může si s exekutorským úřadem dohodnout úhradu dluhu formou splátek. Exekutor nemá ze zákona povinnost vyhotovovat splátkové kalendáře a tak záleží na domluvě. V praxi to funguje tak, že exekutor navrhne splátky v režimu adekvátním konkrétní situaci a jejím okolnostem. Pokud dlužník dostojí ujednanému a řádně splácí, nemusí k dražbě nemovitosti dojít.

 

V opačném případě, pokud dlužník dluh nesplácí, jak bylo dohodnuto, může exekutor přistoupit k exekuci. Úkol exekutora je totiž jediný - zajistit věřiteli pohledávku. Exekutor pak zajistí vyhotovení znaleckého posudku na nemovitost. Dlužník má ze zákona povinnost s exekutorem spolupracovat a také umožnit soudnímu znalci prohlídku nemovitosti. Pokud prohlídku neumožní, i tak bude znalecký posudek vypracován, a to na základě informací dostupných exekutorskému úřadu. Jakmile je znalecký posudek vypracován, vydá exekutorský úřad dražební vyhlášku.

 

Pokud z částky dosažené vydražením nemovitosti není možno uspokojit veškeré vymáhané pohledávky včetně příslušenství, exekuční řízení není skončeno a trvá i nadále. Jsou-li tyto pohledávky prodejem nemovitosti v dražbě uspokojeny, rozdíl mezi částkou dosaženou vydražením nemovitosti a vymáhanou částkou je zaslán na účet dlužníka.

 

Jak již bylo řečeno, nařízením exekuce nemovitosti dochází k omezení vlastnických práv v tom smyslu, že vlastník nemovitosti s ní nemůže nakládat, zvláště ne převádět na jiné osoby. Nemovitost je na katastrálním úřadu blokována.

 

Může se stát, že vlastník nemovitosti dostane nabídku od zájemce o koupi nemovitosti v exekuci, z jejíž realizace by mohl svoje dluhy splatit a vyhnout se tak prodeji nemovitosti pod cenou v nedobrovolné dražbě. V některých případech lze i takovéto situace řešit.

 

Ohledně dalších informací o exekucích nemovitostí a dražeb nemovitostí se neváhejte na nás obrátit.

 
 

 

 

Kontakt: info@exekuce-nemovitosti.com

Potřebuji pomoci s řešením exekuce na nemovitosti v okrese:
Exekuce nemovitostí